Szanowni Państwo

Mamy wielką przy­jem­ność zaprosić Państwa do grona naszych part­nerów biz­ne­sowych i zapewniamy,że nasza wza­jemna współpraca będzie dla Państwa zyskowna i satys­fakcjonu­jąca. Gabi­nety Beau­ti­ful­Skin – fotoepi­lacja i este­tyka to najprost­sza droga do sukcesu. Dołącz do nas już dziś!

Co to jest franczyza?

Sys­tem franczy­zowy ofer­owany przez Beau­ti­ful­Skin — fotepi­lacja i este­tyka to nowa forma biz­nesu patronowana przez wiodącą w branzy kos­me­ty­cznej firmę Cen­trum Dys­try­bucji Image. Do współpracy zapraszamy wszys­tkie gabi­nety kos­me­ty­czne, medy­czne prowadzące obec­nie dzi­ałal­ność gospo­dar­czą oraz osoby zain­tere­sowane rozpoczę­ciem dzi­ałal­ności jako franczyzno­biorcy. W ramach sys­temu otrzy­mu­je­cie Państwo gotową kon­cepcję prowadzenia włas­nego biz­nesu opartą na zab­ie­gach depilacji i fotood­mładza­nia IPL+RF oraz mezoter­apii bezigłowej. Wyko­rzys­tu­jąc nowoczesne metody zarządza­nia, poparte 14 let­nim doświad­cze­niem pomagamy Panstwu umoc­nić swoją pozy­cję na rynku lub stworzyć pro­fesjon­alny punkt usłu­gowy — Beau­ti­ful­Skin –fotoepi­lacja i este­tyka. W obec­nej chwili posi­adamy 2 jed­nos­tki własne i 42 gabi­nety partnerskie.

Infor­ma­cje o wspar­ciu franczyzodawcy

 • Wspar­cie w zakre­sie inten­sy­wnego pro­gramu szkoleniowego
 • Urządze­nie do zabiegów epi­lacji i fotood­mładza­nia IPL+RF (połącze­nie inten­sy­wnego impul­sowego światła z fala radiową)
 • Urządze­nie do zabiegów mezoterapii
 • Fotel kos­me­ty­czny
 • Preparaty kos­me­ty­czne wyko­rzysty­wane pod­czas zabiegów
 • Mate­ri­ały reklam­owe i pub­lic rela­tion (ogłoszenia i reklamy prasowe)
 • Pomoc w pro­jek­towa­niu lokalu z fachowym uczest­nictwem deko­ra­tora, spec­jal­isty wnętrz (banery, plakaty, meble kosmetyczne)
 • Fir­mowe akce­so­ria Beau­ti­ful­Skin w postaci ręczników, szlafroków itp.
 • Reg­u­larne doradztwo i opieka ze strony przed­staw­iciela franczyznodawcy
 • Własna strona inter­ne­towa rekla­mu­jaca gabi­net Beau­ti­ful­Skin – fotoepi­lacja i estetyka

Koszty związane z współpracą (przy jed­nym stanowisku zabiegowym)

 • Sza­cunkowy koszt wejś­cia do pro­gramu uza­leżniony jest od wybranego paki­etu: od 44 tyś netto – 99 tyś netto
 • koszty związane z najmem, zaku­pem czy dzierżawą lokalu
 • opłata mar­ketingowa w wysokości 500 zł netto miesięcznie
 • opłata czyn­szu franczy­zowego w wysokości 500 zł netto miesięcznie
 • koszty związane z adap­tacją lokalu

 Mega pro­mocja sys­temu franczyzowego

Wychodząc naprze­ciw Państwa oczeki­wan­iom przy­go­towal­iśmy nową ofertę dla inwest­orów. Pakiet ECON­OMY daje możli­wość wejś­cia do najprężniej rozwi­ja­jącej się sieci franczy­zowej w Polsce.

Koszt paki­etu wynosi jedyne 44 000 pln netto. Dodatkowo gratis otrzy­mują Państwo urządze­nie Phoenix 3 w 1. Serdecznie zapraszamy do zapoz­na­nia się z naszą ofertą

Kry­te­ria doty­czące lokalu

 • lokal o powierzchni min. 25m2 lub możli­wość adap­tacji pomieszczenia (gabi­net w gabinecie)
 • atrak­cyjne położe­nie z możli­woś­cią parkowa­nia auta (pasaż hand­lowy, osiedle, cen­trum, miejsce o natężonym ruchu)
 • miejs­cowość licząca min. 25 tyś ludzi

Korzyści dla franczyzobiorcy

 • szy­bki start – franczyzno­biorca otrzy­muje sprawd­zony przepis na biznes
 • rozpoz­nawalny znak firmowy
 • łat­wość rozpoczę­cia i prowadzenia dzi­ałal­ności gospo­dar­czej (dokładne instrukcje doty­czące prowadzenia nowego biznesu)
 • ciągłe ksz­tałce­nie i rozwój
 • mniejsze ryzyko
 • szy­bki zysk inwestycji
 • konkuren­cyjne ceny zabiegów od 95
Spec­jalna oferta dla gabi­netów part­ner­s­kich Beau­ti­ful­Skin!!!

W przy­padku zain­tere­sowa­nia nasza ofertą franczy­zową prosimy o kontakt :

Gabi­nety Beau­ti­ful­Skin – fotoepi­lacja i estetyka

Plac Zamkowy 14
62500 Konin
Tel. 063 2491509
Fax: 063 2406202
Kom. 0 664477701
E-​mail: arkadiusz.wojtczak@imagecentrum.pl

Osoba kon­tak­towa : Artur Mazurek, Arka­diusz WojtczakThumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt


Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Suma

Koszyk Realizuj zamówienie

Newsletter