KROK PO KROKU DO INSTYTUTU/​SALONU KOS­ME­TOLOGII IMAGE

Otwar­cie Instytutu/​Salonu Kos­me­tologii Image otwiera przed Państ­wem bardzo sze­rokie możli­wości osiąg­nię­cia sukcesu w życiu. Aby przy­go­tować się do prowadzenia Instytutu/​Salonu w per­fek­cyjny sposób, przed­staw­iamy Państwu krok po kroku drogę od pier­wszych rozmów, aż do otwarcia.

PIER­WSZE SPOTKANIE

Wza­jemne poz­nanie się part­nerów stanowi bardzo ważną kwestię przy rozpoczy­na­niu współpracy. Z tego względu zapraszamy Państwa do naszego Insty­tutu Kos­me­tologii Image w Koninie, który dzi­ała od 1996 roku. To właśnie wielo­let­nie doświad­cze­nie skłoniło nas do uru­chomienia pro­gramu part­ner­skiego. W 2014 roku nasz Insty­tut obchodzić będzie osiem­naste urodziny. Spo­tyka­jąc się w Koninie, będą mogli Państwo oso­biś­cie sprawdzić, jak wygląda codzi­enna praca w salonie kos­me­ty­cznym. Jeśli nato­mi­ast bardziej odpowiadałoby Państwu spotkanie w Państwa miejs­cowości, chęt­nie spotkamy się z Państ­wem w wyz­nac­zonym przez Państwa miejscu.

LOKALOD TEGO WIELE ZALEŻY

Odpowied­nia lokaliza­cja gabi­netu z pewnoś­cią będzie miała duże znacze­nie dla osiąg­nię­cia sukcesu. Chęt­nie udzie­limy wszelkiej pomocy przy wyborze miejsca, w którym gabi­net będzie miał się jak najlepiej. Niem­niej istotną kwestią jest wybór odpowied­niego lokalu. Aby otworzyć Salon, niezbędne będzie co najm­niej 45 m2. Taka powierzch­nia poz­woli nam na wydzie­le­nie dwóch pomieszczeń zabiegowych, toalety, pomieszczenia soc­jal­nego oraz recepcji. Aby otworzyć Insty­tut, konieczna będzie powierzch­nia co najm­niej 80 m2, która poz­woli na swo­bodne wydzie­le­nie co najm­niej 3 gabi­netów, toalety, pomieszczenia soc­jal­nego oraz recepcji. Jeśli nie dys­ponują Państwo odpowied­nim lokalem, chęt­nie pomożemy w znalezie­niu najlep­szego miejsca dla Instytutu/​Salonu.

NA CZYM PRACUJEMY ?

Jakość przede wszys­tkim – taka jest nasza dewiza. Z tego względu w naszym Insty­tu­cie pracują tylko najlep­sze urządzenia, dostępne na rynku. Więk­szość z nich wielokrot­nie była nagradzana na kon­gre­sach, sym­poz­jach, tar­gach kos­me­ty­cznych i medy­cyny este­ty­cznej. Urządzenia marek TOP TECH­NOL­OGY, G-​LIGHT, POWER PULS, ELITE SHAPE FACE & BODY, od lat sprawdzają się w naszym Insty­tu­cie, a także w wielu salonach urody, gabi­ne­tach der­ma­to­log­icznych, ośrod­kach spa & well­ness w Polsce oraz w Europie. Niem­niej ważną kwestią, niż najlep­szy sprzęt, są kos­me­tyki pro­fesjon­alne. W naszym Insty­tu­cie pracu­jemy tylko na najlep­szych markach: pol­skiej marce Med­beauty oraz hisz­pańs­kich kos­me­tykach marek Insti­tute BCN oraz Bruno Vas­sari. Kos­me­tyki te pozwalają na osiąg­nię­cie najlep­szych efek­tów. Stanowią także doskon­ałe uzu­pełnie­nie dla sprzętu, np. ampułki do mezoter­apii mikroigłowej czy bezigłowej.

CZEGO WYMAGAMY OD PAŃSTWA ?

Osiąg­niecie sukcesu w prowadze­niu Instytut/​Salonu wymaga zaan­gażowa­nia. Aby dobra kon­cepcja mogła się sprawdzić, trzeba poświę­cić jej nieco uwagi. Nie wymagamy od Państwa opłaty licen­cyjnej ani żad­nych innych ukry­tych opłat. Aby przys­tąpić do współpracy, niezbędne jest wyposaże­nie Salonu w najlep­sze urządzenia oraz kos­me­tyki pro­fesjon­alne. Z tego względu pro­ponu­jemy Państwu do wyboru kilka gotowych recept wyposaże­nia gabi­netu. Dobór urządzeń i kos­me­tyków zależy jed­nak od indy­wid­u­al­nych ustaleń. Inwest­y­cja w wyposaże­nie Salonu Kos­me­tologii Image wynosi od 49 tys. netto do 89 tys. zł netto. Z kolei inwest­y­cja w Insty­tut Kos­me­tologii wymaga od 99tys. zł netto do 199 tys. zł netto. Szczegółowe kwestie usta­lane są pod­czas pier­wszego spotkania.

CO DAJEMY OD SIEBIE

Przys­tępu­jąc do pro­gramu part­ner­skiego Image zyskują Państwo nie tylko know-​how, budowany przez osiem­naś­cie lat prowadzenia Insty­tutu Kos­me­tologii Image w Koninie. Wspar­cie otrzy­mują Państwo już na etapie poszuki­wa­nia lokalu. Chęt­nie pomożemy Państwu w doborze odpowied­niego lokalu z odpowied­nią lokaliza­cją. W dal­szym etapie pomożemy Państwu tak urządzić lokal, aby speł­niał wszys­tkie wyma­gania insty­tucji kon­trolu­ją­cych – np. SANEPIDU. W dal­szym etapie konieczne będzie odpowied­nie dobranie per­son­elu. Jest to szczegól­nie istotna kwes­tia, z tego względu ofer­tu­jemy kom­plek­sowe wspar­cie, jak pomoc w pisa­niu ogłoszeń o pracę, anal­iza aplikacji. Jesteśmy również gotowi uczest­niczyć w roz­mowach kwal­i­fika­cyjnych, na Państwa życze­nie. Wszys­tko po to, aby osoby pracu­jące w naszym gabinecie, wyróż­ni­ały się najwięk­szymi umiejęt­noś­ci­ami i kom­pe­tenc­jami. Gdy już dobierzemy takie osoby, zarówno dla Państwa, jak i dla pra­cown­ików, przeprowadzamy kom­plek­sowe, kilkud­niowe, (w zależności od doboru sprzętu i kos­me­tyków) szkole­nie. Zawsze, gdy pojawi się konieczność dodatkowego doszkole­nia pra­cown­ików, jesteśmy do Państwa pełnej dys­pozy­cji. Nasze Cen­trum Szkole­niowe Image odpowie na wszelkie pyta­nia związane z pracą w gabinecie. Do Państwa dys­pozy­cji jest również opiekun gabi­netów part­ner­s­kich, do którego zwró­cić można się z każdym pytaniem doty­czą­cym funkcjonowa­nia gabinetu.

Oprócz wspar­cia mery­to­rycznego, otrzy­mują Państwo szereg instru­men­tów, które przy­czy­ni­ają się do osiąg­nię­cia sukcesu, takie jak kon­cepcje pro­gramów lojal­noś­ciowych, kart podarunk­owych, vouch­ery, gotowe mate­ri­ały mar­ketingowe, jak ulotki, plakaty, torby, gadżety z logo IMAGE, filmy poka­zowe itd. Wszys­tko to sprawia, że klient iden­ty­fikuje się z marką i chęt­nie wraca do gabi­netu na kole­jne zabiegi.

Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt


Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Suma

Koszyk Realizuj zamówienie

Newsletter